Tájékoztató az árfolyamréssel valamint az egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel összefüggésben

Tájékoztató az árfolyamréssel valamint az egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel összefüggésben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadta a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb rendelkezésekről szóló, - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek elszámolására vonatkozó - 2014. évi XL. törvény alapján az elszámolás alapmódszertanát szabályozó MNB rendeletet, valamint három további, az elszámolás gyakorlati megvalósítását lehetővé tevő rendeletet is.A pénzügyi intézmények tisztességtelen szerződéses kikötései kapcsán a 2014. évi XXXVIII. törvény megteremtette az elszámolás elvi lehetőségét, míg a 2014. évi XL. törvény meghatározta a fogyasztókkal való elszámolás elveit és keretrendszerét. Ez utóbbi jogszabály felhatalmazta az MNB elnökét arra, hogy a jegybank az elszámolás részletszabályait rendeletben szabályozza.

 

Az első MNB rendelet szerint a pénzügyi intézmények három módszertant alkalmazhatnak a fogyasztókkal való elszámolás során, azzal a kikötéssel, hogy egy intézmény a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében csak egy kiválasztott módszertant alkalmazhat. A pénzügyi intézmények bármely módszertant választják, azok teljesen azonos eredményre vezetnek, így a fogyasztókat nem éri hátrány amiatt, hogy a velük elszámoló pénzügyi intézmény egy bizonyos módszertant választott. A módszertanok közötti választási lehetőség megteremtésével az MNB lehetővé kívánja tenni a pénzügyi intézmények számára, hogy a belső elszámolási rendszereik sajátosságait figyelembe véve a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon végezhessék el az elszámolásokat. Mindhárom módszertan alapját a fogyasztói túlfizetés tőke-előtörlesztésként való elszámolása adja. 
Az alapmódszertant szabályozó első rendelet kizárólag a problémamentes szerződések elszámolására terjed ki, amelyek esetében a fogyasztó egyszer sem esett késedelembe, illetve nem részesült semmilyen kedvezményben.

 

A második MNB rendelet szabályozza a késedelemmel, kedvezménnyel érintett szerződéseket, valamint az árfolyamgátra, végtörlesztésre, áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelőre vonatkozó speciális előírásokat. Ezen szerződések pontos elszámolásához ugyanis egy olyan összetett módszertanra van szükség, amely a szerződés lefutásának modellezése során a kedvezményes, illetve késedelmes tételeket a felmerülésük időpontjában, az elszámolási törvény által rögzített elveknek megfelelően képes figyelembe venni, így biztosítva, hogy a fogyasztói túlfizetéseket maradéktalanul elszámolhassák. Mivel a speciális esetekben több módszertan alkalmazásával nem lehetne biztosítani azok teljes matematikai egyezőségét, ezért a második rendelet esetében a pénzügyi intézmények már csak egy módszertant alkalmazhatnak.

 

A harmadik MNB rendelet szabályozza azt a becslési módszertant, amelyet a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézményeknek kell alkalmazniuk, amennyiben nem áll rendelkezésükre elengedő adat az általuk kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekről az elszámolás végrehajtásához. A rendelet az egyszerűbb alkalmazhatóság érdekében nem állít fel speciális elszámolási eljárást, elsősorban a hiányzó adatok meghatározását végzi el becsléssel. Az érintett pénzügyi intézményeknek a becslések és a tényadatok birtokában kell majd alkalmazniuk az első, illetve második rendeletben rögzített megfelelő módszertant és kiszámolniuk a fogyasztói követelést. A harmadik rendelet határozz meg a pénzügyi teljesítés határidejét is. A 2015. február 1-i elszámolási fordulónap után a tájékoztatás kézbesítését követő 30 munkanapon belül az elszámolásokat pénzügyileg is rendezniük kell a pénzügyi intézményeknek, legkésőbb 2015. szeptember végéig.

 

A negyedik MNB rendelet előírja, hogy a pénzügyi intézmények részesítsék megfelelő tájékoztatásban a fogyasztókat. Ez a rendelet tartalmazza az elszámolás eredményéről, valamint a „fair” kamatozás és a forintosítás kapcsán felvetődő szerződésmódosításról szóló tájékoztatások tartalmi, alaki és formai követelményeit. A szabályozás kiterjed az elektronikus, illetve a papír alapú tájékoztatási tartalmakra, valamint biztosítja, hogy az elszámolással és szerződésmódosítással kapcsolatos információkat egységes formában érhessék el a fogyasztók.

 

Az MNB a rendeleteknek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését követően a kötelező és ajánlott formanyomtatványokat , mintaszövegeket és az elszámolással összefüggő egyéb információkat ”Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt az MNB honlapján elérhetővé teszi, és intenzív tájékoztatási kampányba kezd mind a fogyasztók, mind pedig a pénzügyi intézmények irányába.

 

Budapest,2014.november 28.

 

MNB forintosítási és elszámolási információk

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §- A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL